โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี


                                                      ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
                                                      ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
                                                      ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียน ชั้น ม.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
                                                      ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียน ชั้น ม.๔ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
                                                      หลักการและวิธีการรับนักเรียน ชั้น ม.๓ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้าเรียนชั้น ม.๔ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

                                                      จำหน่ายใบสมัครและเอกสารแนะนำการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ที่ห้องวิชาการ อาคาร 8

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน