โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปฏิทิน
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ประกาศห้องปกติ / แนวปฏิบัติ ม.๑ / แนวปฏิบัติ ม.๔)
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียน ชั้น ม.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ประกาศห้องพิเศษวิทย์ ม.๑ / แนวปฏิบัติ / เอกสารรับรอง)
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียน ชั้น ม.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
      (ENGLISH PROGRAM)  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ประกาศห้องพิเศษ EP ม.๑ / แนวปฏิบัติ / เอกสารรับรอง)
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียน ชั้น ม.๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประกาศห้องพิเศษวิทย์ ม.๔ / แนวปฏิบัติ)
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.๓ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้าเรียน ชั้น ม.๔ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประกาศโควตา ม.๔ / แนวปฏิบัติ)
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.๓ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้าเรียน ชั้น ม.๔ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับระเบียบการรับสมัครตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  (วันและเวลาราชการ) โทร.๐ ๓๕๒๔ ๓๓๙๙ ต่อ ๑๑๕
ศึกษาข้อมูลการรับนักเรียนที่  www.ayw.ac.th , https://www.facebook.com/กลุ่มบริหารวิชาการ-โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย